Κεντρικός Πύργος

 

Ο εσωτερικός περίβολος της Ακρόπολης, που ανοικοδομήθηκε το 1425,  περικλείει τους χώρους που ήταν απαραίτητοι για την αμυντική λειτουργία του οχυρού. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο κεντρικός κυλινδρικός πύργος, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο εγκάρσιο τείχος που χωρίζει τους δύο περιβόλους του φρουρίου.

Ο μεγάλος κυκλικός πύργος είναι, στη μορφή που το γνωρίζουμε, έργο της πρώτης οθωμανικής περιόδου. Κτίστηκε όμως πάνω στα θεμέλια παλαιότερου πύργου, προφανώς βυζαντινού. Η μορφή του αρχικού πύργου είναι άγνωστη, αφού όλα τα προϋπάρχοντα κτίσματα κατασκευάστηκαν εξ εξαρχής ή προσαρμόστηκαν στη μεταγενέστερη οθωμανική οχύρωση. Μικρά τμήματα από τα παλιά βυζαντινά θεμέλια ήταν ορατά πριν λίγα χρόνια, όμως καλύφθηκαν ή καταστράφηκαν από σύγχρονες επεμβάσεις, χάριν της αξιοποίησης του χώρου.

Δίπλα στον πύργο βρίσκεται η πύλη επικοινωνίας των δύο περιβόλων, η οποία πριν την κατασκευή του εξωτερικού περίβολου, ήταν η πύλη εισόδου στην ακρόπολη. Αυτήν προστάτευε κατά κύριο λόγο ο κεντρικός πύργος, ο οποίος αποτελούσε το τελευταίο σημείο άμυνας των υπερασπιστών του κάστρου ενάντια στους επιδρομείς που θα επιτίθεντο από την κατωφερή, πιο ομαλή και ανοχύρωτη πλευρά του λόφου της ακρόπολης (το 1520 – 1530 οχυρώθηκε κι αυτή, όταν κατασκευάστηκαν τα τείχη του εξωτερικού περίβολου). Στα μέσα του 19ου αιώνα μαρτυρείται ότι πάνω στον πύργο υπήρχε και πυροβολικό.

Ο πύργος πρέπει να ήταν αρχικά στεγασμένος, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα (σε γκραβούρα του 1864 εμφανίζεται με κωνική στέγη), όμως την περίοδο της εγκατάλειψης του φρουρίου (δεκαετία 1880), η στέγη κατέρρευσε. Στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρων, Φρουρίου Καβάλας (Αποκατάσταση – Συντήρηση Πύργου – φυλακής – φυλακίου – Φρουρίου Καβάλας)», πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, όπως ανακατασκευή του αρχικού ξύλινου πατώματος, κατασκευή μικρής ξύλινης γέφυρας που οδηγεί στη δεύτερη εσωτερική σκάλα, δημιουργία ξύλινου διαδρόμου για μπελβεντέρε στην εξωτερική παρειά των επάλξεων και ανακατασκευή νέας πόρτας εισόδου.